• منتشر شده در ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
    فرم وکالت نامه جهت  رای  دادن مرحله اول انتخاب نماینده  استانها-مجمع فوق العاده