• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
    فرم وکالت نامه جهت شرکت در مجمع فوق العاده