• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
    فرم شرکت در هیئت مدیره بابت مجمع 24 مهرماه 99 -با تشکر امور سهام حیدری