• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
    فرم انتخاب بازرس جهت مجمع فوق العاده  و عادی سهامداران شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار-آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول انتخاب نماینده به تاریخ 30مرداد ماه 99 انجام میشود