• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
    فرم وکالت نامه جهت شرکت در مجمع فوق العاده 24 مهرماه