• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

    با سلام سهامداران محترم توجه داشته باشند :1- قیمت سهام به تاریخ مجمع 30 مرداد ماه 99 مبلغ هر سهم 1/500/000 ریال مصوب گردید.

    2-بابت پرداخت سود سهام سال مالی 98 مقرر گردید 10 درصد به صورت نقدی و 90 درصد تبدیل به سود سهمی (تبدیل به سهام ) بشود 

    3-مقررگردید سود نقدی سال گذشته حداکثر ظرف مدت 4 ماه پرداخت گردد.

    4-مقرر گردید وجوه سهامداران بازنشسته و منفکی تا 4 ماه پس ازتاریخ مجمع پرداخت شود .